privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

BodyContext is een VOF, gevestigd te Delft en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73516422.

 1. DEFINITIES
  • Organisatie: BodyContext.
  • Klant: Een persoon (m/v) of bedrijf welke een beroep doet op een of meerdere diensten van BodyContext.
  • Diensten: Individual-training, DUO-training, smallgroup-training, groepstraining voor bedrijven, (online) coaching en voedingsbegeleiding, verzorgen van (online) trainingsadvies.
  • Training: alle verschillende trainingsvormen aangeboden door BodyContext: Individual-training, Duo-training, Smallgroup-training of Groepstraining voor bedrijven of online adviezen.
  • Programma: afname van een dienst gedurende van te voren bepaalde termijn.
  • Overeenkomst: De overeenstemming tussen de organisatie en de opdrachtgever, waarbij BodyContext de desbetreffende dienst verleent en de opdrachtgever bij afname van de dienst akkoord is met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. De overeenkomst is strikt persoonlijk.
 2. TOEPASSELIJKHEID
  • Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle beschikbare Diensten van BodyContext met ingang van de Overeenkomst tussen Organisatie en Klant.
  • De Organisatie is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website: www.bodycontext.nl
 3. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN INTAKEPROCEDURE
  • Alvorens de Klant gebruik maakt van een dienst van BodyContext dient de klant persoonlijke gegevens naar waarheid te hebben opgegeven.
  • Veranderingen betreffende persoonsgegevens van de Klant, zoals postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, of medische situatie dient de Klant direct digitaal aan de Organisatie bekend te maken.
 4. BEDENKTIJD
  • Voor digitale exclusieve content, en gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, verwijst BODYCONTEXT naar artikel 6:230p uit het Burgerlijk Wetboek: gezien de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, ziet de klant af van het recht tot ontbinding.
  • Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst tot niet digitale producten, of digitale producten geleverd op een gegevensdrager kosteloos te herroepen.
   Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Klant voor die tijd gebruik maakt van een Dienst.
  • Voor overeenkomsten die op afstand zijn gesloten voor fysieke trainingen(zoals via de website van BodyContext) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. De Klant heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Klant met eigen goedkeuren, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten en maakt vervolgens gebruik van het herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de dienst(en) van de Organisatie
 5. CONTRACTDUUR, ANNULERING EN BETALINGEN
  • De prijs wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
  • De verschuldigde kosten worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
  • De overeenkomst is geldig voor de duur van het Programma waar de klant zich voor aangemeld heeft.
  • Bij uitblijven van terugkerende betaling, heeft BODYCONTEXT het recht om de digitale account van klant te schorsen.
  • Betaling van openstaande facturen dient binnen 14 dagen ontvangen te zijn door BodyContext. Indien de betaling niet op tijd ontvangen is, ontvangt de klant een betaalherinnering. Blijft betaling alsnog uit, ontvangt de klant een aanmaningsbrief en kan het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen worden voldaan.
  • Na het verstrijken van de eerstgenoemde betalingsdatum is BodyContext gerechtigd de desbetreffende dienst op te schorten tot dat de betaling is voldaan.
  • Bij uitblijven van betaling binnen de in de aanmaningsbrief gestelde termijn, is Bodycontext gerechtigd om incassokosten te bereken. Blijft de betaling nog steeds uit, dan wordt de incasso overgedragen aan een extern incassobureau. De kosten die dit met zich meebrengt, worden verhaald op de klant.
 6. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
  • BodyContext heeft het recht om trainingstijden, -plaats en -programma’s te wijzigen
  • In het geval van overmacht is de Organisatie gerechtigd om wijzigingen te maken in de geplande aanlevering van digitale content.
 7. DEELNAME EN AANSPRAKELIJKHEID
  • BodyContext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het door de klant al dan niet opvolgen van digitale, mondelinge of schriftelijke instructies. Indien resultaten uitblijven is BodyContext niet aansprakelijk.
  • BodyContext en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures of andere schade die de klant mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
  • BodyContext stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen dan wel schade aan persoonlijke eigendommen.
  • BodyContext is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie van de klant.
 8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerkt. Persoonsgegevens van Klanten worden door BodyContext verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
–      Administratieve doeleneinden

-Digitale en bij hoge uitzondering telefonische communicatie m.b.t. trainingsadviezen

-Communicatie over inhoudelijke informatie m.b.t. trainingsdoelen en onderwerpen

-Trainingsadviezen

Voor bovenstaande doelstellingen kan BodyContext de volgende persoonsgegevens van de Klant vragen:

– Voornaam en achternaam;
– Adresgegevens;
– Geslacht;
– Geboortedatum;

 

– Telefoonnummer;

– Emailadres;
– Betalingsgegevens;

– Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens

Wij bewaren klantgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

BODYCONTEXT verstrekt geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden.

 1. VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

BodyContext verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de Klant indien de Klant deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens over gewicht
 • Gegevens over trainingsdoelen

BodyContext gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen aan werknemers binnen de organisatie verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze gegevens worden binnen drie maanden na beëindiging van de overeenkomst door BodyContext verwijderd.

 1. RECHTEN OMTRENT KLANTGEGEVENS

De Klant heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de Organisatie ontvangen heeft. Tevens kan de Klant bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Organisatie of derden. De organisatie kan om legitimatie vragen voordat gehoor gegeven wordt aan genoemde verzoeken.

 

Scroll naar boven
Scroll naar top